ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Търговско дружество „МЕБЕЛ ПЛЕЙ“ ЕООД, ЕИК 205603292, със седалище и адрес на управление: гр. София, район  „Подуяне“, ж.к. „Левски“, ул. „Станислав Доспевски“ No 4, представлявано от управителя си: Николета Йорданова Иванова,  уеб адрес: www.mebelplay.com, е администратор и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за фирма „МЕБЕЛ ПЛЕЙ“ ЕООД и за официалният й уеб сайт www.mebelplay.com. Ние, като администратор на лични данни, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно.

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата политика:

 • „лични данни“означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • Администратор на лични данние физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
 • Обработване на лични данние всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

 

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:

Видовете събирани данни според целите им са следните:

Администраторът събира лични данни по отношение на следните категории лица:

 1. Лица, представляващи дружества, с които Администраторът има или планира да има бизнес взаимоотношения;
 2. Лица за контакт в дружествата, с които администраторът има бизнес взаимоотношения;
 3. Лица, които са заинтересовани от получаването на информационни услуги чрез официалният сайт на фирмата: mebelplay.com– онлайн запитвания на нашия e-mail, запитвания по телефон.
 • Личните данни, които събира администратора са:

– име и фамилия на лицето за контакт;

– адрес за доставка на стоки;

– телефон и e-mail адрес за обратна връзка

Тези данни се съхраняват до реализиране на услугата. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

 • „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“ – Вашите данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
 • „ограничение на целите“ – данните Ви се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • „свеждане на данните до минимум“ – видовете данни, които събираме са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви;
 • „точност“ – точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; предприемат се всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;
 • „ограничение на съхранението“ – Вашите данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;
 • „цялостност и поверителност“ – обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

 

ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира личните Ви данни във връзка с изпълнението на следните цели:

За да приемем Вашето запитване;

 • За да комуникираме с Вас чрез имейл относно Вашето запитване.
 • За да комуникираме с Вас по телефон относно Вашето запитване.
 • За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения.
 • Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта.
 • установяване на самоличността на клиента;
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, изпълнение на договори за услуги;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
 • изготвяне на предложения за услуги, изпращане на куриерски услуги с документи и материали, част от услугата;
 • изготвяне на статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, мрежови трафик;
 • установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 • проучване и анализиране на клиентско потребление на нашите продукти и услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбиране за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти, рекламни и маркетингови стратегии.

 

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Търговско дружество „МЕБЕЛ ПЛЕЙ“ ЕООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ

 1. В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление на e-mail адрес: info@mebelplay.com можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия. Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, от e-mail адресът, който сте ни предоставили, като данни за обработване. Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: „МЕБЕЛ ПЛЕЙ“ ЕООД, Адрес за кореспонденция: гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Левски“, ул. „Станислав Доспевски“ No 4;  е-mail: info@mebelplay.com
 2. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до „МЕБЕЛ ПЛЕЙ“ ЕООД, по реда на т.1 от настоящия раздел. „МЕБЕЛ ПЛЕЙ“ ЕООД, се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка.
 3. Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.

 

 

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Правилата на търговско дружество „МЕБЕЛ ПЛЕЙ“ ЕООД за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от него с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни,  „МЕБЕЛ ПЛЕЙ“ ЕООД довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в нашия уеб сайт www.mebelplay.com , като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и  „МЕБЕЛ ПЛЕЙ“ ЕООД ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши  услуги и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни. Връзка с екипа на  „МЕБЕЛ ПЛЕЙ“ ЕООД, ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема:  „Защита на личните данни“, електронна поща: info@mebelplay.com

 

                                                    Търговско дружество „МЕБЕЛ ПЛЕЙ“ ЕООД